Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút obce

ŠTATÚT OBCE VRŠATSKÉ PODHRADIE

Obecné zastupiteľstvo obce Vršatské Podhradie podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento Štatút obce Vršatské Podhradie.


Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet úpravy


Štatút obce Vršatské Podhradie (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie a pôsobnosť obce Vršatské Podhradie, práva a povinnosti obyvateľov obce Vršatské Podhradie, výkon samosprávy, hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, udeľovanie čestného občianstva, používanie symbolov obce, právomoc a pôsobnosť orgánov obce a ich vnútornú štruktúru. 


Druhá časť
POSTAVENIE OBCE VRŠATSKÉ PODHRADIE


§ 2
Základné ustanovenia


(1) Obec Vršatské Podhradie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov majúcich na jeho území trvalý pobyt.
Územie obce Vršatské Podhradie tvorí jej katastrálne územie. Zmeny územia obce Vršatské Podhradie možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
(2)  Základnou úlohou obce Vršatské Podhradie pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
(3)  Obec Vršatské Podhradie je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

 

§ 3
Obyvatelia obce Vršatské Podhradie


(1)  Obyvateľom obce Vršatské Podhradie je osoba, ktorá má na území obce Vršatské Podhradie trvalý pobyt.

(2)  Obyvateľ obce Vršatské Podhradie sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

 

§ 4
Samospráva obce  Vršatské Podhradie

 

 

(1)  Obec Vršatské Podhradie samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2)  Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce Vršatské Podhradie
a) orgánmi obce Vršatské Podhradie,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce Vršatské Podhradie.

(3)  Obec Vršatské Podhradie pri výkone samosprávy
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce Vršatské Podhradie a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci Vršatské Podhradie do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce Vršatské Podhradie,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jej nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

(4)  Na samospráve obce Vršatské Podhradie má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo obce.

(5)  Obec Vršatské Podhradie spolupracuje v záujme rozvoja obce Vršatské Podhradie s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 

§ 5
Všeobecne záväzné nariadenia obce  Vršatské Podhradie


 
(1)  Obec Vršatské Podhradie môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2)  Vo veciach, v ktorých obec Vršatské Podhradie plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

Tretia časť
FINANCOVANIE A MAJETOK OBCE VRŠATSKÉ PODHRADIE


§ 6
Financovanie obce

 

(1)  Obec Vršatské Podhradie financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu.

(2)  Základom finančného hospodárenia obce Vršatské Podhradie je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

 

§ 7
Majetok obce

 

(1)  Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

(2)  Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

(3)  Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4)  Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

 

(5)  Majetok obce Vršatské Podhradie, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 

(6)  Zásady hospodárenia s majetkom obce Vršatské Podhradie určuje obecné zastupiteľstvo obce Vršatské Podhradie.

(7)  Schváleniu obecným zastupiteľstvom obce Vršatské Podhradie podliehajú vždy
a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku; to neplatí, ak obec Vršatské Podhradie je povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,
b) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,
c) nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,
d) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
e) vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
f) vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písmene e) v hodnote určenej obecným zastupiteľstvom Vršatské Podhradie do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.


 
Štvrtá časť
ORGÁNY OBCE VRŠATSKÉ PODHRADIE


§ 8
Základné ustanovenia

 

(1)  Orgánmi obce Vršatské Podhradie sú
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce (ďalej len „starosta“).

 

§ 9
Obecné zastupiteľstvo

 

(1)  Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

(2)  Počet poslancov na celé volebné obdobie je päť.

(3)  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Vršatské Podhradie. Je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vršatské Podhradie a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce Vršatské Podhradie a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce Vršatské Podhradie, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce Vršatské Podhradie alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, ustanoviť nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce Vršatské Podhradie a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce Vršatské Podhradie.

 

(4)  Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

(5)  Obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje stále orgány

a) komisie.

(6)   Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány

 

§ 10
Starosta

 

(1)  Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

(2)  Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
f) uschováva erb obce, pečať obce, vlajku obce a používa obecné symboly,
g) podpisuje nariadenia obce Vršatské Podhradie, uznesenia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
h) môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec Vršatské Podhradie zjavne nevýhodné,
i) môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
j) prehlbuje si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

(3)  Starosta je štatutárnym orgánom obce.

(4) Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

§ 11
Zastupovanie starostu

 

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorým je poslanec obecného zastupiteľstva.

(2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(3) Zástupca starostu je členom obecnej rady.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona SNR č. 39/1990 Zb.], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.

 

 

Piata časť
ORGÁNY OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


§ 12
Obecná rada

 

(1)  Obecné zastupiteľstvo Vršatské Podhradie nezriaďuje obecnú radu.

 

§ 13
Komisie

 

 

(1)  Obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány komisie zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(2)  Komisie obecného zastupiteľstva sú
a) finančná, pre správu majetku a zabezpečovanie finančných zdrojov,
b) pre kultúru, záujmovú činnosť, verejný poriadok a životné prostredie.


(3)  Komisie obecného zastupiteľstva
a) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci Vršatské Podhradie a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
b) kontrolujú výkon uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce Vršatské Podhradie, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov

 

(4)  Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie z poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisie.

 

(5)  Komisia sa skladá z
a) z predsedu komisie,
b) členov komisie.

(6)  Predseda komisie
a) riadi a organizuje prácu komisie,
b) vyhotovuje návrh plánu činnosti komisie,
c) zvoláva jej zasadania a riadi jej rokovanie,
b) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
e) zabezpečuje prípravu programu zasadania komisie,
f) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie,
g) zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
h) plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia v súvislosti s jej činnosťou poverí.

 

 

Šiesta časť
OBECNÝ ÚRAD


§ 14
Postavenie a úlohy obecného úradu

 

(1)  Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2)  Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia  rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3)  Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4)  Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý je oprávnený vydať starosta.

 

 

Siedma časť
HLAVNÝ KONTROLÓR


§ 15
Voľba a odvolanie hlavného kontrolóra

 

(1)  Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

(2)  Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

(3)  Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

(4)  Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

(5)  Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

 

§ 16
Úlohy hlavného kontrolóra

 

(1)  Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb.,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2)  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3)  Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu svojej kontrolnej činnosti.

(4)  Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

 

 

Ôsma časť
SYMBOLY OBCE VRŠATSKÉ PODHRADIE


§ 17
Používanie symbolov obce Vršatské Podhradie


(1)  Symboly obce Vršatské Podhradie sú erb obce Vršatské Podhradie, vlajka obce Vršatské Podhradie, pečať obce Vršatské Podhradie.
(2)  Obec Vršatské Podhradie označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.

(3) Obec Vršatské Podhradie používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

(4) Iné použitie symbolov obce,  sankcie za neoprávnené použitie, určí obec Vršatské Podhradie všeobecne záväzným nariadením obce.

 

§ 18
Erb obce Vršatské Podhradie

 

(1)   Erb obce tvorí zelený štít, strieborné skalné bralo, hrad s cimburím a so zlatými oknami vľavo s cimburovou vežou, ukončené sedlovou strechou.

(2) Vyobrazenie erbu obce Vršatské Podhradie je uvedené v prílohe č. 1 k tomuto štatútu.

 

§ 19
Vlajka obce Vršatské Podhradie

 

(1)   Vlajku obce tvorí deväť pozdĺžnych pruhov vo farbách zelená, žltá, zelená, biela, žltá, biela, zelená, žltá, zelená.

(2)   Vyobrazenie vlajky obce Vršatské Podhradie je uvedené v prílohe č. 2 k tomuto štatútu.


 
 § 20
Pečať obce Vršatské Podhradie

 

(1) Pečať obce tvorí erb obce Vršatské Podhradie s kruhopisom
OBEC VRŠATSKÉ PODHRADIE

(2) Vyobrazenie pečate obce Vršatské Podhradie je uvedené v prílohe č. 3 k tomuto štatútu.

 


Deviata časť
ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE VRŠATSKÉ PODHRADIE A OBECNÁ KRONIKA

 


§ 21
Udeľovanie čestného občianstva obce Vršatské Podhradie

 

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce Vršatské Podhradie a životných podmienok jeho obyvateľov alebo o rozvoj a zveľadenie obce, šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Vršatské Podhradie.

(2) Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva o udelení čestného občianstva obce Vršatské Podhradie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.


 
§ 22
Vedenie obecnej kroniky

 

(1) Obec Vršatské Podhradie vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

(2) Zápisy v obecnej kronike chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a  hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o občanoch, ktorí sa pričinili o prospech života obce Vršatské Podhradie a jej obyvateľov.


  
Desiata časť

POMOC V MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

§ 23
Poskytovanie pomoci v mimoriadnych situáciách

 

(1) Obec Vršatské Podhradie je povinná poskytnúť obyvateľovi obce Vršatské Podhradie nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2) Obec Vršatské Podhradie organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností.

(3) Obec Vršatské Podhradie zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

 

Jedenásta časť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 24
Spoločné ustanovenia

 

(1) Štatút obce Vršatské Podhradie bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 4/2013 zo dňa 26. 9. 2013 . Obecné zastupiteľstvo je oprávnené schváliť jeho zmeny a doplnky uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

(2) Uznesenia obecného zastupiteľstva a orgánov obecného zastupiteľstva a ostatné interné predpisy obce Vršatské Podhradie musia byť v súlade so štatútom obce Vršatské Podhradie.

 

§ 25
Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa štatút obce Vršatské Podhradie schválený obecným zastupiteľstvom
zo dňa 30. 12. 2008


§ 26
Účinnosť štatútu

 

Štatút obce Vršatské Podhradie nadobúda účinnosť 26. 9. 2013

 

 

 

Príloha č. 1 k erb obce Vršatské Podhradie

Príloha č. 2 k vlajka obce Vršatské Podhradie

Príloha č. 3 k pečať obce Vršatské Podhradie


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Webmaster

webygroup

Úvodná stránka