Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí správneho konania

Webové sídlo www.vrsatskepodhradie.sk je v prestavbe.


 

Oznámenie o začatí správneho konaniaVytlačiť
 

OBEC VRŠATSKÉ PODHRADIE

Obecný úrad Vršatské Podhradie, Vršatské Podhradie 54, 018 52

IČO: 00692514   DIČ:2020608920

tel.: 042/4464388

Č.k.:68/2019 EB41-5                          Vršatské Podhradie 13. 3. 2019

Vybavuje: Peter Remiš

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho pojednávania

Na obec Vršatské Podhradie bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu (1ks topoľ), rastúci na pozemku parc. č. KNC 398 zastavaná plocha v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Keďže ste v zmysle § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že správny orgán upúšťa od ústneho pojednávania a aj miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť na obci Vršatské Podhradie, 018 52  Vršatské Podhradie 54 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Zverejnením oznámenia na internetovej stránke obce Vršatské Podhradie www.vrsatskepodhradie.sk sa o začatí konania upovedomujú aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré majú možnosť v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. písomne alebo elektronicky prihlásiť sa za účastníka konania najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

Peter Remiš, starosta obce


 
 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Webmaster

webygroup

Úvodná stránka